Thể dục thẩm mỹ

 

BẢNG GIÁ AEROBIC - ZUMBA - YOGA

Aerobic - Zumba - Yoga Vé ngày Thẻ gạch 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Olympia Trương Định  50.000 630.000 490.000 840.000 1.080.000 2.030.000 3.640.000
Olympia Việt Hưng 40.000 450.000 350.000 600.000 780.000 1.450.000 2.600.000
Olympia Tăng Bạt Hổ 60.000 760.000 600.000 1.000.000 1.300.000 2.400.000 4.400.000
 
 
LỊCH AEROBIC - ZUMBA - YOGA CƠ SỞ TĂNG BẠT HỔ
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
05:45 - 06:45 Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic
14:00 - 15:00 Aerobic Yoga Aerobic Zumba Aerobic Aerobic  
15:15 - 16:15 Zumba Aerobic Aerobic Aerobic Yoga    
16:00 - 17:00           Aerobic Aerobic
17:45 - 18:45 Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic Aerobic    

 

 

 

LỊCH AEROBIC - ZUMBA - YOGA CƠ SỞ TRƯƠNG ĐỊNH
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
05:30 - 06:30 Aerobic Zumba Aerobic Yoga Aerobic Aerobic Aerobic
17:30 - 18:30 Yoga Aerobic Aerobic Aerobic Zumba    

 

LỊCH AEROBIC - ZUMBA  YOGA CƠ SỞ VIỆT HƯNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
05:30 - 06:30 Aerobic Zumba Aerobic Yoga Aerobic Aerobic  
17:15 - 18:15           Aerobic Aerobic
17:30 - 18:30 Yoga Aerobic Aerobic Aerobic Zumba    

 

Các tin liên quan